Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
+46 70 5396570
info@jonasflorinus.com

Kundcase

Kund case: Kraftfull tillväxt

Mellanstort industriföretag

Företaget har vuxit snabbt på den svenska marknaden. Strategin har vacklat mellan en större svensk försäljningsorganisation och ökad export för att växa företaget.

Vi har tillsammans diskuterat för och nackdelar med att de olika tillväxtalternativen. Vi har också hjälpt till att ta fram ett par alternativa affärsplaner och business cases och introducerat ägaren för andra som har genomgått samma frågeställning. Vi kom till slut fram till att gå för ökad export och har sedan dess hjälpt till att på olika sätt realisera exporttillväxten.

Kund case: Växa hela företaget

MidCap industrikoncern

Koncernen omsätter drygt 800 MSEK med god lönsamhet samtidigt som den årliga tillväxten är 35%. Till styrkorna hör egna produkter, stor kunskap kring applikationer, produktion i tre väldsdelar och ett ägarteam som har högt i takt i diskussionerna.

Uppdraget är långsiktigt och löpande och vi verkar som en del av teamet att växa företaget. Leveranserna omfattar ägarstrategier, investerings- och satsningsfrågor, affärsplanering, organisations- & rekryteringsstöd och att vara bollplank i en lång rad frågor av skiftande slag kring att växa företaget.

Kund case: Företagsaffärer

FinTech (infrastruktur)

Företaget opererar en automatiserad infrastruktur inom den finansiella sektorn som partner och underleverantör till affärsbankerna. Efter en viss vånda valde man att inhämta externt kapital för att kunna öka tillväxttakten.

Vi arbetade igenom olika alternativ och kom fram till ett väl avvägd huvudspår för att växa företaget. Vi gjorde också ett antal kort- och medelfristiga förberedeelser för att öka attraktiviteten och värdet på företaget. Villkoren vid kapitalanskaffningen blev fördelaktiga, mycket tack de olika förberedelserna.

Kund case: Växa hela företaget

Tjänsteföretag

Företaget har en nytillträdd CEO med hög kompetens om verksamheten. De mjuka ledarskapsområdena är dock mera osäker mark och uppdraget har varit att stötta och coacha CEO som bollplank och med tillfällig avlastning.

Genom regelbundna arbetsmöten under en längre tid har vi skapat tid i kalendern för reflektion kring företagets tillväxt, organisation, styrning och ledarskap. Samarbetet fortsätter långsiktigt

Periodvis avlkastar vi också CEO’n genom att hjälpa till att ta fram olika underlag för rekryteringar, affärsplanering och partnersamarbeten.

Kund case: Kraftfull tillväxt

Industriföretag

Företaget har två starka systemapplikationer och säljer internationellt till stora industrikunder. Lokal närvaro utomlands känns som allt viktigare för att kunna öka affären.

Vi har aggerat bollplank till investerarna, gjort en övergripande marknadsöversyn, tagit fram och diskuterat alternativa affärsplaner och resursplaneringar, inklusive finansiella aspekter.

Företaget bestämde sig sedan för att etablera lokal försäljning i Tyskland. Vi har till delar därefter hjälpt till med några av etableringsfrågorna plus att coacha fram en lokalt förankrat försäljningsplan

Kund case: Kraftfull tillväxt

Energi

Företaget ligger i framkant som tillverkare och leverantör av solenergisystem. Huvudinvesteraren har arbetat en tid med företaget men känt att företagets fokus mest har legat på de tekniska frågorna.

Vi har aggerat bollplank till huvudinvesteraren och bolaget kring produkternas kommersiella potential. Vi har utmanat och tillsammans arbetat fram en affärsplan med god tillväxtpotential.  Vi har idag en långsiktig relation och verkar i bakgrunden genom att utmana, stötta och ta fram vissa underlag och knyta kontakter när tillväxten nu har börjat att ta fart.

Kund case: Företagsaffärer

Industriföretag

Företagets huvudägare har inititierat frågan om generationsväxling och övriga ägare  har ställt sig bakom iden att påbörja arbetet med en ordnad exit. 

Vi har under en längre tid aggerat bollplank kring ägarfrågan. Vi har också aggerat bollplant och coach åt företagets CEO som har flaggat för att den kraftiga tillväxten medfört nya krav på det dagligt ledarskapet och ett ökat fokus på administration och interna frågor. Tillsammans har vi arbetat igenom olika medelfristiga exitalternativ och nu börjat att aggera på dessa. Vi arbetar idag som en form av intern projektledare.

Kund case: Växa hela företaget

MidCap FinTech

Företaget är ett mellanstort s.k. FinTech företag med en ledande, egenutvecklad systemmiljö som arbetar i realtid istället för traditionella batchkörningar. Inom sitt segment är man en stor leverantör till nordisk investment banking och siktar nu på internationell expansion.

Internt har företaget haft motsättningar mellan ett par av huvudägarna. Efter att den ena huvudägaren nyligen lämnat företagt har vi agerat bollplank åt den kvarvarande huvudägaren och hjälpt till att ta fram och förankra den nya planen. Vi agerar nu bollplank kring en rad frågor kopplat till den fortsatta expansionen.

Kund case: Företagsaffärer

FinTech

Företaget med bakgrund inom IT-system är idag leverantör av kompletta outsourcinglösningar för den finansiella sektorn. Huvudägarna har funnits med länge och allt mer funderat på den egna respektive företagets framtid.

Vi har aggerat bollplank och diskuterat olika framtidsalternativ både ur ägarnas privata perspektiv och företagets fortsatta framdrift. Två av huvudägarna har bestämt sig för att kliva av och vi har med ägargruppen tagit fram en plan för detta. Vi kvarstår i bakgrunden och stöttar ägargruppen i den pågående ägarförändringen.

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med:

Hjälp eller resurs för att lösa ett problem när du inte har egna resurser, har begränsad egen erfarenhet på området eller helt enkelt saknar tid?

Kontakt