Privacy Policy

JonasFlorinus.com integritetspolicy

JonasFlorinus.com

integritetspolicy gäller Jonas Florinus.com och Albohn AB, tillsammans eller

var för sig “JonasFlorinus.com”.


Varför behandlas personuppgifterna
Personuppgifter som rör dig som kund eller som företrädare för en juridisk person som är kund hos oss behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag samt tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi delar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder inom ramen för vår verksamhet, som utgörs av kvalificerad företagsrådgivning.

Kontaktad utan att vara kund
Om du har blivit kontaktad av oss utan att vara kund eller ha varit kund behandlar vi dina uppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive för att boka in eventuella möten med dig som potentiell kund. Vill du att vi inte ska behandla dina personuppgifter kan du höra av dig till oss så raderar vi de uppgifter vi har om dig. Vänd dig då till oss via mail till jonas.florinus@gmail.com.

Hur personuppgifterna skyddasVi bedriver ett ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi krav på de leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss.

Dina rättigheterNär vi behandlar personuppgifter om dig har du vissa rättigheter som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Kontakta då oss via mail till jonas.florinus@gmail.com.

Dina

rättigheter:

Rätt till tillgång Du har rätt att få

reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du dessutom

rätt att få ett utdrag av vilka personuppgifter det rör sig om. Rättigheten

omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina

personuppgifter.
Rätt till rättelseOm vi skulle behandla felaktiga eller inkompletta personuppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade.
Rätt till radering

och begränsning
Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna men begränsar behandlingen till passiv lagring.
Rätt till invändningOm vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot behandlingen om den utförs med stöd av ett berättigat intresse.
Rätt till

dataportabilitet
Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Vilka personuupgifter vi behandlar av dig som varit/är kund

Vilken typ av

personuppgifter behandlar vi?
De uppgifter vi behandlar om dig som är eller har varit kund hos oss är; namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, uppgift om huruvida du befinner dig i en s.k. politiskt utsatt ställning samt eventuella andra faktureringsuppgifter.
Varifrån

kommer uppgifterna?
Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder.
Vad är

syftet med behandlingen och varför?
Syftet med behandlingen är att möjliggöra och underlätta kvalificerad företagsrådgivning samt att underlätta kommunikationen mellan oss och våra kunder.
Vad är vår

lagliga grund/berättigade intresse?
Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och vår rättsliga förpliktelse att dokumentera kundförhållanden och de tjänster vi utför, eller för ett berättigat intresse.
Vilka är

mottagare av personuppgifter?
Våra personuppgiftsbiträdare. Uppgifterna vi behandlar om dig kan i specifika fall komma att skickas till Skattemyndigheten.
Hur länge

lagras uppgifterna?
Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlats in, i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal eller enligt vårt berättigade intresse så länge det kvarstår.
Tas

automatiserade beslut?
Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Albohn AB.

Tillsyn

För tillsynen

över personuppgiftsbehandling i Sverige står Integritetsmyndigheten vilka nås

via www.datainspektionen.se.

Scroll to Top